Thứ tư, 18/07/2018
Sản Phẩm
Dịch Vụ
Sản phẩm & Dịch vụ mới
Kem D??ng Da Tay Va? C? Th?
S?a r?a m?t
Kem Ch?ng N?ng
Kem tr? m?n
N??c Hoa H?ng
Kem D??ng Da Ch?ng Lo Ha
     
Xin cho vi?n ch?m sc da: Ti tn Nh Hn, hi?n t?i ti ?ang s? d?ng kem pha mua ? ch?...
Cập nhật ngày:05/12/2010
Lượt xem:1862

H?i: Xin chào vi?n ch?m sóc da: Tôi tên Nhã Hân, hi?n t?i tôi ?ang s? d?ng kem pha mua ? ch?, s? d?ng 1 th?i gian tôi th?y da tôi r?t ??p, nh?ng sau kho?ng 5 tháng tôi th?y da h?i m?ng và ??, hay b? nóng rát. Tôi ???c 1 ng??i b?n cho bi?t ?ã t?ng ?i ch?m sóc da ? vi?n APERIO k?t qu? r?t kh? quan gi?i thi?u cho tôi ? vi?n này chuyên v? ?i?u tr? da. Xin h?i v?i tình tr?ng da c?a tôi có c?u vãn ???c không?

Tr? l?i : Xin chào Nhã Hân! Trong th? b?n có nói da b?n b? nóng ??, rát do dùng kem pha nh?ng bên chúng tôi không bi?t b?n bao nhiêu tu?i ?? tr? l?i cách ?i?u tr? chính xác nh?t. Tr??ng h?p c?a b?n r?t quen thu?c v?i khách hàng bên vi?n ch?m sóc da c?a chúng tôi.

B?n dùng 1 lo?i kem không rõ ngu?n g?c nh? kem pha, kem tr?n…??u có thành ph?n Corticoides r?t d? bào mòn da và r?t d? b? d? ?ng, có hi?n t??ng nghi?n Corticoides. Hi?n t??ng da c?a b?n ?ang l? thu?c vào nh?ng lo?i da ?ó.

Vì v?y da c?a b?n khó s? d?ng các lo?i m? ph?m n?u không qua ph??ng pháp ?i?u tr?. Chúng tôi khuyên b?n nên ??n tr?c ti?p viên ch?m sóc da APERIO ?? ???c soi da và ?i?u tr? k?p th?i.

Tôi tin v?i kinh nghi?m ?i?u tr? c?a vi?n ch?m sóc da chúng tôi v?i nh?ng s?n ph?m ??c tr? và m?t n? làm d?u da chi?t xu?t t? th?o m?c s? s?m ph?c h?i l?i làn da c?a b?n.

Chào b?n, mong s?m ???c g?p l?i b?n!

-
Các tin mới hơn Tin tức mới

Các tin cũ hơn

Đăng Ký Nhận Thẻ Ưu Đãi
the uu dai
Hỗ Trợ Trực Tuyến
0903 121 126
Ms. Phượng
Hổ Trợ Khách Hàng
Mr. Trí
Tuyển dụng
Aperio tuyen dung
Tìm Kiếm Sản Phẩm
Theo Tên
Hình ảnh