Thứ tư, 18/07/2018
Sản Phẩm
Dịch Vụ
Sản phẩm & Dịch vụ mới
Kem D??ng Da Tay Va? C? Th?
S?a r?a m?t
Kem Ch?ng N?ng
Kem tr? m?n
N??c Hoa H?ng
Kem D??ng Da Ch?ng Lo Ha
     
Ti tn: Nguy?n Th? H?ng Th?m, m s? ch?m sc CT38209. Ti l khch hng thn thi?n...
Cập nhật ngày:20/10/2010
Lượt xem:2512

H?i: Tôi tên Nguy?n Th? H?ng Th?m, mã s? ch?m sóc CT38209. Tôi là khách hàng thân thi?n c?a vi?n ch?m sóc da APERIO, hi?n t?i da tôi ?ã ?n ??nh nh?ng tôi ch? th?c m?c 1 ?i?u. M?i khi tôi ??n ch?m sóc da, tôi ??u ???c ch?m sóc da b?ng máy nh?ng khi tôi ?i g?i ??u thì các nhân viên g?i ??u massage, ?n huy?t b?ng tay trên m?t, tôi c?m th?y r?t th? giãn.V?y cho tôi h?i: gi?a massage b?ng máy và massage b?ng tay thì bi?n pháp nào t?t cho da h?n?

Tr? l?i : Chào ch? Th?m! C?m ?n ch? ?ã g?n bó v?i vi?n ch?m sóc da c?a chúng tôi trong th?i gian qua.

Sau ?ây chuyên gia bên chúng tôi s? tr? l?i th?c m?c c?a ch? nh? sau:

?úng r?i! ? vi?n ch?m sóc da c?a chúng tôi luôn massage b?ng máy, nh?ng c?ng không thi?u v? k? thu?t massage tay (tùy theo da mà áp d?ng ch? ?!). Dù th?c hi?n b?ng máy hay b?ng tay ?i?u quan tr?ng là ph?i ?úng k? thu?t, tuy nhiên massage b?ng máy thì có tính ??c tr? cao h?n.

??i v?i hi?n t??ng da c?a ch? chúng tôi ?ã ki?m tra qua h? s? và k?t qu? cho th?y da c?a ch? b? nh?n, h?n h?p, l? chân lông to, khu?n nhi?u, có hi?n t??ng ch?y x? và các n?p nh?n hình thành, nên chuyên gia ch? ??nh ch?m sóc cho ch? b?ng máy. Vì trong quá trình ch?m sóc b?ng máy k?t h?p v?i kem ??c tr? có nh?ng tác d?ng nh? sau:

-         Làm tu?n hoàn máu giúp t?ng c??ng l?u thông máu.

-         Máy phát ra tia h?ng ngo?i làm tiêu di?t các ??c t? trong da.

-         Giúp cho da s?n ch?c, làm tan ?i l?p m? th?a trên g??ng m?t, nâng c?, ch?ng ch?y x?.

-         Phát xung ?i?n làm xóa m? nh?ng n?p nh?n.

Còn v? ph?n massage tay: Ch? y?u là dùng l?c ma sát gi?a các ngón tay và lòng bàn tay giúp th? giãn t?ng c??ng l?u thông máu, kh?c ph?c tình tr?ng m?t m?i c?a th?n kinh c?.

Chính vì v?y mà bên chúng tôi quy?t ??nh s? d?ng ch?m sóc b?ng máy nhi?u h?n ch?m sóc massage b?ng tay.

Thân ái chào ch? và h?n g?p l?i!

-
Các tin mới hơn Tin tức mới

Các tin cũ hơn

Đăng Ký Nhận Thẻ Ưu Đãi
the uu dai
Hỗ Trợ Trực Tuyến
0903 121 126
Ms. Phượng
Hổ Trợ Khách Hàng
Mr. Trí
Tuyển dụng
Aperio tuyen dung
Tìm Kiếm Sản Phẩm
Theo Tên
Hình ảnh