Thứ tư, 18/07/2018
Sản Phẩm
Dịch Vụ
Sản phẩm & Dịch vụ mới
Kem D??ng Da Tay Va? C? Th?
S?a r?a m?t
Kem Ch?ng N?ng
Kem tr? m?n
N??c Hoa H?ng
Kem D??ng Da Ch?ng Lo Ha
     
Cho vi?n ch?m sc da Aperio n?m nay em 25 tu?i, m?t em b? n?i nhi?u m?n v da r?t nh?n...
Cập nhật ngày:07/03/2011
Lượt xem:3200

H?i: Chào vi?n ch?m sóc da Aperio n?m nay em 25 tu?i, m?t em b? n?i nhi?u m?n và da r?t nh?n. Em nghe m?i ng??i nói là r?a m?t b?ng n??c mu?i. khi r?a chà xát m?nh vào da  thì s? ch?a ???c m?n  và da nh?n, li?u có ?úng không ?!

Tr? l?i : ??c tính c?a da nh?n là tuy?n bã nh?n bài ti?t ra m?t l??ng l?n các ch?t c?n bã ra ngoài b? m?t . Vào mùa hè, khí h?u nóng ?m càng làm cho tuy?n bã này ho?t ??ng m?nh h?n.

     Nh??c ?i?m c?a da nh?n là l? chân lông to. Sau khi r?a m?t thì da r?t sáng, nh?ng ch? 2 ti?ng sau thì da b? x?n màu do l??ng nh?n ti?t ra. Da còn có nhi?u m?n ??u ?en, các n?t m?n nh? này n?u không s? d?ng ph??ng pháp làm s?ch sâu t?n cùng s? làm bít kín các l? chân lông, c?n tr? quá trình bài ti?t t? nhiên, có th? gây nên tình tr?ng m?n b?c, m?n viêm. N?u bi?t ch?m sóc da ?úng cách, da nh?n s? phát huy ???c ?u ?i?m là tr? lâu do da có ?? ?àn h?i t?t.

Cách ch?m sóc da nh?n:

  • B?n không nên s? d?ng n??c mu?i ?? r?a tr?c ti?p lên da m?t c?a mình. Nên làm s?ch da b?ng s?a r?a m?t dùng cho da nh?n, các lo?i s?a r?a m?t có thành ph?n ti?t bã nh?n và làm s?ch da. B?n có th? l?a ch?n dòng s?n ph?m (Aperio) m?i ngày có th? s? d?ng t? 2 ??n 3 l?n (sáng, tr?a, t?i). L?u ý v?i b?n 1 ?i?u là cho dù dùng b?t c? lo?i s?n ph?m nào thì c?ng không nên l?m d?ng, không nên r?a m?t quá nhi?u và chà m?nh lên b? m?t da, s? làm cho da có hi?u qu? ng??c do b? kích thích s? ti?t nhi?u ch?t nh?n h?n và có khi còn b? n?i m?n.
  • Khi tuy?n bã nh?n ti?t ra nhi?u làm cho da bóng loáng, b?n nên s? d?ng các lo?i gi?y th?m nh? ?i l?p d?u nh?n trên b? m?t da, h?n ch? x?n màu da.

    N?u có ?i?u ki?n, t?t nh?t m?i tu?n b?n nên ??n ch?m sóc da, b?i vì t?i ?ây ngoài vi?c lo?i b? các t? bào ch?t, làn da còn ???c làm s?ch sâu t?n cùng hút s?ch các ch?t d?, m?n cám và làm thông thoáng l? chân lông. M?t n? ???c l?a ch?n c?ng ph?i phù h?p nh?m b? sung d??ng ch?t, làm tr?ng da, h?p th? bã nh?n, làm gi?m s? ti?t bã nh?n, thu nh? l? chân lông và cân b?ng ?? PH cho da, giúp da luôn t??i sáng m?n màng.

     

                                                                                                              Thân ái chào b?n !

-
Các tin mới hơn Tin tức mới

Các tin cũ hơn

Đăng Ký Nhận Thẻ Ưu Đãi
the uu dai
Hỗ Trợ Trực Tuyến
0903 121 126
Ms. Phượng
Hổ Trợ Khách Hàng
Mr. Trí
Tuyển dụng
Aperio tuyen dung
Tìm Kiếm Sản Phẩm
Theo Tên
Hình ảnh