Thứ tư, 18/07/2018
Sản Phẩm
Dịch Vụ
Sản phẩm & Dịch vụ mới
Kem D??ng Da Tay Va? C? Th?
S?a r?a m?t
Kem Ch?ng N?ng
Kem tr? m?n
N??c Hoa H?ng
Kem D??ng Da Ch?ng Lo Ha
     
Xin cho vi?n ch?m sc da Aperio n?m nay ti 30 tu?i. Ti ???c bi?t vin c?a mnh chuyn v? ch?m sc da...
Cập nhật ngày:25/05/2011
Lượt xem:3408

H?i: Xin chào vi?n ch?m sóc da Aperio n?m nay tôi 30 tu?i. Tôi ???c bi?t vi?n c?a mình chuyên v? ch?m sóc da. V?y cho tôi h?i cách ch?m sóc da nh? th? nào là ?úng cách? Có th? h??ng d?n cho tôi cách ch?m sóc da t?i nhà ???c không?

Tr? l?i :  Chào b?n !

      Ch?m sóc da ?òi h?i s? khéo léo vì làn da c?a chúng ta r?t nh?y c?m. Da c?a b?n s? b? d? ?ng, ng?a, n?i m?n khi ti?p xúc v?i th?i ti?t kh?c nghi?t là tác nhân gây h?i cho da. Tuy nhiên có nh?ng ?i?u ki?n c?n b?n v? ch?m sóc da  b?n c?n ph?i bi?t. D??i ?ây là nh?ng ?i?u kiêng k? khi ch?m sóc da và nh?ng h??ng d?n b? ích khi ch?m sóc da.

Nh?ng ?i?u nên tránh:

  • Không nên  ?i ng? khi v?n còn l?p ph?n trang ?i?m, Vì l?p son ph?n ??  qua ?êm s? làm l?p kín l? chân lông và gi? các t? bào ch?t ? l?i trên da cùng nang lông. ?i?u này là nguyên nhân gây ra m?n ??u ?en và th?m chí là ch?ng viêm nang lông n?u không ???c ?i?u tr? s?m. Thêm vào ?ó là nh?ng hóa ch?t c?a m? ph?m còn l?u l?i trên da s? ng?n c?n vi?c tái t?o da và nhu c?u th? c?a da.
  • S? d?ng màng b?o v?, luôn gi? s?ch da m?t b?ng cách r?a m?t t?i thi?u m?t l?n trong ngày b?ng s?a r?a m?t (Silky foam cleanser).

H??ng d?n ch?m sóc da:

  • Nên ch?m sóc da m?t th??ng xuyên ??u ??n 1 tu?n  m?t l?n ? vi?n ch?m sóc s? làm t?ng c??ng s? tái t?o da t? nhiên ?? ch?ng l?i nh?ng s? t?n công t? bên ngoài nh? ánh n?ng m?t tr?i, s? ô nhi?m môi tr??ng.

        ?? có k?t qu? t?t nh?t và nhanh chóng các chuyên viên c?a chúng tôi bao gi? c?ng b?t ??u b?ng vi?c phân tích da, các thông tin liên quan ??n s?c kh?e c?a khách hàng tr??c khi áp d?ng ph??ng pháp tr? li?u. ?i?u này giúp ?ánh giá lo?i da c?a b?n xác ??nh ???c nh?ng v?n ?? v? da mà thông th??ng 85% nh?ng v?n ?? g?p ph?i c?a da là do s? d?ng m? ph?m t?i nhà, thói quen sinh ho?t. Kèm theo ?ó là các chuyên viên c?a chúng tôi s? gi?i thi?u cho b?n cách tr? li?u và ch?m sóc da t?i nhà. 

Ch?m sóc và d??ng da m?t c? b?n:

Vi?c ch?m sóc da m?t hi?u qu? này dùng cho da th??ng, nh?ng làn da không có v?n ?? v? m?n, nám. Ng??i s? h?u làn da này ch? c?n ch?m sóc ?? di trì v? t??i sáng, m?m m?i c?a làn da và giúp kéo dài v? ??p. Quy trình ch?m sóc này bao g?m vi?c t?y t? bào ch?t, xông h?i, massage m?t, ??p m?t n?, làm sáng và t?o ?? ?m cho da.

  • Cung c?p t?ng cu?ng ?? ?m cho da khô: ?ây là m?t ph??ng pháp tr? li?u tuy?t v?i dành cho da khô. Li?u pháp này mang l?i cho làn da t??i mát. Ph?c h?i và tái sinh cho b?n c?m giác t??i tr? và r?ng r?.
  • Ch?m sóc da m?n: ?ây là cách ch?m sóc da nh? nhàng c?c k? hi?u qu? v?i da m?n, chuyên viên ch?m sóc da làm s?ch da b?ng các ho?t ch?t chi?t su?t t? th?o m?c. Sau ?ó chuyên viên s? t?y t? bào ch?t, ?n huy?t, sát khu?n làn da. Quy trình ch?m sóc da này bao g?m: Xông h?i, hút d?u, l?y ?i m?n, ??p m?t n? di?t khu?n làm se m?n.
  • Ch?m sóc và làm tr? hóa, m? n?p nh?n, se khít l? chân lông b?ng m?t n? collagen: ?ây là ph??ng pháp tr? li?u thích h?p cho làn da m?t nu?c, có n?p nh?n, b? t?n thu?ng b?i ánh n?ng m?t tr?i ho?c th?i ti?t hanh khô. Giúp tái sinh và kích thích s? chuy?n hóa c?a da, t?ng kh? n?ng ch?a lành cho da, mang l?i m?t k?t qu? tuy?t v?i, các n?p nh?n s? m? d?n, da s? sáng h?n, m?m m?i h?n, các l? chân lông ???c thu nh? v?i v? tu?i sáng ngay l?n ??u tiên ?i?u tr?.

  Chào b?n và h?n g?p l?i

 

 

-
Các tin mới hơn Tin tức mới

Các tin cũ hơn

Đăng Ký Nhận Thẻ Ưu Đãi
the uu dai
Hỗ Trợ Trực Tuyến
0903 121 126
Ms. Phượng
Hổ Trợ Khách Hàng
Mr. Trí
Tuyển dụng
Aperio tuyen dung
Tìm Kiếm Sản Phẩm
Theo Tên
Hình ảnh